Top
 

Vedtægter

Hørsholm Golf / Klubben  / Bestyrelsesinfo / Vedtægter

Vedtægter for Hørsholm Golfklub


§ 1 Navn
Foreningens navn er Hørsholm Golfklub (herefter benævnt HGK).
Navnet kan ikke senere ændres. Logoet er Hørsholm Golf A/S’s varemærke og må, så længe overenskomst mellem Hørsholm Golf A/S og HGK er i kraft, royaltyfrit benyttes af HGK på brevpapir, klubmeddelelser og annoncer.

§ 2 Hjemsted
HGK’s hjemsted er Hørsholm Kommune.

§ 3 Formål
HGK har til formål at drive en golfklub med dertil hørende sportslige aktiviteter og at drage omsorg for, at de nødvendige faciliteter er tilstede.

§ 4 Dansk Golf Union
Klubben skal være tilknyttet Dansk Golf Union.

§ 5 Medlemmer
HGK-medlemmer optages på følgende betingelser:
Der optages kun medlemmer, som har erhvervet spilleret i henhold til aftale med Hørsholm Golf A/S.

§ 6 Kontingent
Kontingent til klubben erlægges med 10% af den fulde årligt erlagte afgift fra certifikat-indehaverne til Hørsholm Golf A/S. Denne bestemmelse kan ikke ændres, så længe “Overenskomst mellem Hørsholm Golf A/S og HGK” er gældende. Herudover kan klubben efter vedtagelse på en generalforsamling fastsætte et tillægskontingent, der opkræves direkte af klubben.

§ 7 Generalforsamlingen
HGK’s øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes i Hørsholm Kommune hvert år inden 1. april.
Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) og offentliggørelse på klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen.
På generalforsamlingen har hvert medlem, som skal være myndig, én personlig stemme.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst l/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. På en ekstraordinær generalforsamling kan emnet “eventuelt” ikke behandles.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) og offentliggørelse på klubbens hjemmeside med mindst 3 ugers varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§ 8 Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er flg.:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af bestyrelses-suppleanter
9. Valg af revisor og revisor-suppleant
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse. Det reviderede regnskab samt eventuelle forslag fra medlemmerne fremlægges til eftersyn på klubbens kontor 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

§ 9 Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet der årligt afgår halvdelen; første gang ved lodtrækning.

 

 

 

 

Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer. I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 10 Ledelse
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer – med bindende virkning – beslutning i klubbens anliggender. Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.
Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver godkendelse af en generalforsamling.
For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgående forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

§ 11 Udvalg og træner
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsen eller generalforsamlingens opfattelser er behov for.
Herunder baneudvalg, matchudvalg, handicapudvalg og informations- og PR-udvalg.
I ethvert udvalg skal der være et bestyrelsesmedlem som medlem. Bestyrelsen skal godkende udvalgets øvrige medlemmer. Udvalgene konstituerer sig selv.
Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§ 12 Regnskabsår
HGK’s regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. Det første regnskabsår går fra stiftelsen til 31. december 1994.

§ 13 Spillet
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.
Fastsættelse af handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions Handicapsystem. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling
og ordenens opretholdelse inden for klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben, idet dog afgørelsen om udelukkelse af medlemmer kan kræves forelagt en generalforsamling.
Indbringelse for generalforsamling har dog ikke opsættende virkning. Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§ 14 Vedtægtsændringer
Til vedtagelse af ændringer i disse vedtægter og til beslutning om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenterede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftlig med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

§ 15 Udmeldelse
Ved overdragelse af certifikat(er) bortfalder medlemskabet af HGK samtidig med overdragelsen.

Sidst opdateret ( torsdag d. 31. marts 2011 )

 

Overenskomst


Den oprindelige overenskomst mellem Hørsholm Golf A/S og Hørsholm Golfklub kan ses i følgende pdf-fil:

Overenskomst HG HGK