Top
 

Turneringsbestemmelser

Hørsholm Golf / Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser


Generelle Turneringsbestemmelser

Ved alle turneringer gælder Dansk Golf Unions ̈Golfregler og Amatørregler ̈ samt Hørsholms Lokalregler medmindre andet er anført i turneringsbestemmelserne for den enkelte turnering. Den aktuelle turneringsleder kan således godt anføre særlige regler.

Tilmelding og framelding

Hvis der er begrænsninger for tilmelding til en turnering, såsom, alder, spillehandicap, type af medlemskab m.m., vil dette fremgå af den enkelte turnering – se Golfbox.

Alle turneringer er handicaptællende, medmindre spilleformen ikke gør det muligt, eller andet er anført i turneringen.

Tilmelding skal ske via Golfbox og tilmelding er først gyldig når betaling af turneringsfee er registreret. Du betaler direkte på Golfbox når du tilmelder dig.

Tilmeldingsfristen udløber normalt 5 dage før turneringen, medmindre andet er anført for den enkelte turnering. Efter tilmeldingsfristen kan tilmelding kun ske via turnerings- lederen.

Framelding skal også ske via Golfbox. Herved tilbageføres turneringsfee automatisk hvis du framelder inden tilmeldingsfristens udløb.
Afbud efter tilmeldingsfristens udløb kan kun ske via turneringslederen.
I dette tilfælde returneres hverken turneringsfee og betaling af forplejning m.m.

Hvis der er for få tilmeldte kan turneringsledelsen vælge at aflyse turneringen.

Afbud på turneringsdagen kan ske efter kl. 07 via turneringslederen på tlf. – ikke via mail. Turneringslederens telefon nummer står i Golfbox under den enkelte turnering.

Afbud senere end 60 min. før mødetidspunkt forekommer naturligvis ikke i Hørsholm Golfklub. Det betragtes i så fald som udeblivelse og kan medføre 1 turneringsdags karantæne.

Mødetid på Turneringsdagen

Mødetidspunktet finder du under den enkelte turnering i Golfbox. Vær venlig at overholde tidspunktet af hensyn til afviklingen. Hvis du som turneringsdeltager ankommer til start-teested senere end det fastsatte tidspunkt – dog senest 5 min. efter dette tidspunkt – idømmes du tab af første hul i hulspil, 2 strafslag i slagspil og tab af hullets point i stableford.

Ankomst efter de beskrevne 5 min. straffes med diskvalifikation. Din start tee vil fremgå af deltagerliste eller/og scorekort.

Gennemførelse af Turnering

Ved turneringer er det turneringsledelsen, der sammensætter bolde og der tages generelt ikke hensyn til individuelle ønsker medmindre andet er anført under den enkelte turnering. Hvis antallet af turneringsdeltagere fordrer det, kan Pedro anvendes.

Hvis du afbryder dit spil, eller forlader turneringen uden at meddele dette til turnerings- ledelsen, kan du blive idømt 1 turneringsdags karantæne.

Langsomt spil

Af hensyn til gennemførelse af turneringen er det vigtigt at alle bolde holder fart og kontakt til bolden foran. I nogle turneringer er der på scorekortet angivet vejledende tidsskema for hvert hul.

Vær opmærksom på at turneringslederen har beføjelse til at uddele et strafslag til et for langsomt hold allerede ved første forsinkelse, ved næste forsinkelse to strafslag og derefter diskvalifikation.

Straf kan uddeles kollektivt til holdet eller til en eller flere spillere på holdet, så hold god fart frem af banen.

Tvivl om regler under en turnering

Du er velkommen til at ringe ind i klubhuset til turneringslederen hvis der opstår tvivl om regler ude på banen. Turneringsledelsen kan eventuelt køre ud til stedet for at afklare situationen.

Caddie er ikke tilladt i turneringer, medmindre andet er anført for den enkelte turnering.

Buggy

Anvendelse af Buggy under turneringer ikke tilladt medmindre du har en god grund – ex. en fysisk årsag til at skulle anvende Buggy. Ønsker du at anvende Buggy, så henvend dig til Turneringslederen i god tid for at få dispensation.

Hunde

Hunde er søde, men desværre er det ikke tilladt at medbringe hunde til en turnering.

Mobiltelefon

Sæt telefonen på lydløs under hele turneringen.

Oplysninger om afstand

Du må gerne bruge en afstandsmåler under en turnering, men du må ikke anvende instrumenter, der er beregnet til at angive andre forhold, såsom hældning, vindhastighed m.m. Disse funktioner skal være slået fra under turneringen. Hvis dette IKKE er sket inden start bliver du diskvalificeret uanset om disse funktioner er anvendt eller ej.

Turneringsafslutning

Aflevering af scorekort – sammentalt med slag eller point – afleveres til turneringsledelsen ved ankomst til klubhuset. Ved brug af online scoreindtastning skal dette ske inden aflevering af scorekortet.
Handicapudvalget bliver informeret hvis du ikke afleverer scorekort efter turneringen. Konsekvensen vil blive afgjort af handicapudvalget.

Præmie politik

En vunden præmie bortfalder hvis du ikke afhenter på turneringsdagen, medmindre andet er anført for turneringen.

Afbrydelse af turneringen

Hvis turneringsledelsen skønner, at banen ikke kan spilles, eller hvis der opstår farligt vejr, som gør spil uforsvarligt, kan turneringsledelsen afbryde turneringen.
En afbrydelse kan ske midlertidigt, for en periode eller som afslutning af turneringen. Turneringsfee refunderes ikke i tilfælde af afbrydelse af en turnering.

Signal der afbryder spillet, gives ved signalhorn med en lang hyletone. Genoptagelse af spillet sker med 2 korte hyletoner.

I forbindelse med afbrud af spillet vil turneringslederen angive reglerne for opvarmning m.v. før spillet genoptages.

Se også lokalreglerne om farligt vejr og klubbens evakueringsplan

Afslutning af en turnering

Turneringen anses som afsluttet når resultatet er offentliggjort. Indsigelser modtages ikke efter turneringen medmindre andet er aftalt i den enkelte turnering.

Turneringsudvalget april 2023